เครื่องมือคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย


เครื่องมือคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รายละเอียด : เครื่องคิด คำนวณ หัก ณ ที่จ่าย เพียงกรอก ยอดรายการเข้าไป 1 หรือมากกว่านั้น และ กรอกส่วนลด%เข้าไป เครื่องมือจะคำนวณ ให้ว่า ยอดของรายการทั้งหมดเป็นเท่าไร รวมถึงยอดของส่วนลด, ยอดvat และยอดหลังรวม vat ตลอดจน ภาษี หักณ ที่จ่าย และยอดรวม vat หลังหัก ณ ที่จ่ายเป็นเท่าไร

เครื่องมือคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย
บาท
บาท
บาท
บาท
   %

ผลลัพธ์
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท